Bob-Popovicsbay-anchovysilversideSandeel

 

 

 

 .

Bay Anchovy Fish in 25-35--45mm

Silverside in 25-35-40mm

Sandeel in 25-35-40-45mm

Bob Popovic's Fleye Foil tying instructions.https://youtu.be/oB3-pHzWzG4

See also https://www.youtube.com/watch?v=s8xzhhbGhmQ